Kad kultūros žiburėlis neužgestų
Ketvirtadienis, 30 Balandis 2020 13:11

Dėl koronaviruso plitimo kovo 16 dieną Lietuvoje paskelbus karantiną, uždarytos visos kultūros įstaigos, atšaukti visi renginiai. Atrodė, kultūrinis gyvenimas šalyje ne tik apmirs, bet ir visai užges.

Šalies kultūros įstaigos elgiasi įvairiai: kai kurių įstaigų didžioji dalis darbuotojų tenkinasi kasmeti­nėmis atostogomis ar prastovomis, kitos įstaigos ieško įvairių alternatyvų, naudodamosios išmaniosio­mis technologijomis rengia virtualias parodas, koncertus, net repeticijas, planuoja ir rengiasi būsimiems projektams.

Kovo 11-ąją išsiuntus „Laisvės žinutę pasauliui" duris užvėrė ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Kaip šiomis karantino dienomis laikosi, kokiomis nuotaikomis gyvena Zarasų kultūros centras, laikraščio „Zarasų kraštas" skaitytojams pasakoja šio centro direktorius Aurimas.

„Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras šiuo metu kū­rybingai ieško būdų, kaip veikti karantino sąlygomis. Norime pa­dėkoti rajono savivaldybės vado­vams, kad atsiliepė į LR kultū­ros ministro Mindaugo Kvietkausko kreipimąsi ir sudarė ga­limybę dirbti nuotoliniu būdu. Šiandien nėra nė vieno Zarasų kultūros centro darbuotojo pra­stovoje ar dalinėje prastovoje.

Žinoma, kultūrinis gyvenimas labai pristabdytas. Zarasų kultū­ros centro laimėtus projektus te­ko atidėti iki rudens, tačiau spe­cialiai projektui „Kultūrynos Zarasuose" sukurti video anon­sai, kuriuose būsimi kūrybinių veiklų vadovai pristatė projektą, būsimus užsiėmimus. Vaikų fol­kloro festivalis „Zalvynė" iš va­saros pradžios perkeltas į rudenį, taip pat ir teatro edukacijos projekto veiklos.

Kalbant apie tradicinius ren­ginius... Deja šiais metais turbūt jau nebe pakviesime žiūrovų į tra­dicinio liaudiško muzikavimo festivalį „Sėlos muzikantai", tra­dicinės Joninės irgi turbūt neįvyks, kaip neįvyks ir II kameri­nės muzikos festivalis. Dėl ma­sinių renginių draudimo karan­tino laikotarpiu greičiausiai ne­bus vasaros sezono atidarymo šventės, Vaikų gynimo dienos šurmulio taip pat galime nesu­laukti...

Tačiau naudodami įvairius būdus ir išmaniąsias technologi­jas stengiamės, kad kultūra Za­rasų krašte neužgestų. Zarasų rajono savivaldybės kultūros cen­tro kolektyvų vadovai socialinia­me tinkle Facebook bendrauja su kolektyvų nariais ir veda virtua­lias repeticijas. Aktyviai veikia Salako bendruomenės grupė, kurioje pristatomos nuotaikin­gos veiklos ir užduotys „Linksmi užsiėmimai karantino metu". Etnografas Gintaras Andrijaus­kas LRT televizijai parengė sa­vo kūrybos dainos vaizdo klipą, kuris buvo transliuojamas „Duo­kim garo" laidos metu. Šiuo me­tu kartu su „Sadūnais" ruošia naują vaizdo klipą - muzikinius linkėjimus iš namų. Taip pat bu­vo virtualiai pristatyta Gintaro Andrijausko surinkta fotografi­jų paroda „Sėlos krašto muzi­kantai", sulaukusi didelio dėme­sio ir susidomėjimo tarp internautų.

Etnografė Diana Skvarčinskaitė rengia vaikų folkloro an­samblio „Čiūta" metraštį, straipsnius apie ankstyvo folklo­rinio ugdymo reikšmę ir naudą, o choro „Gelmė" vadovas Vik­toras Lapėnas gilinasi į muzikos terapijos sritį.

Kultūros centro režisierė Gra­žina Kazokienė kartu su kolego­mis ir draugais savaitę prieš Ve­lykas skelbė meninius vaizdo įrašus, kuriuose buvo muzikuojama, vaidinama, šokama gamtoje.

Zarasų mikrorajone, ant P. Širvio g. 36 namo sienos, pradė­jo veikti „Nebylaus kino siena" - ant jos kas vakarą transliuoja­mas nebylus kinas vaikams ir su­augusiesiems.

Surengtas pasirodymas „Ne­išeik į kiemą" - kultūros centro darbuotojai Zarasų miesto Šiau­lių g. 5, 9 namų ir Savanorių g. 6, 8 namų vidiniame kieme gro­jo ir dainavo tų namų gyvento­jams.

Kultūros centro darbuotojai sukūrė socialinės reklamos pla­katus, kuriuose - padėka medi­kams ir priminimai laikytis higie­nos reikalavimų, likti namuose. Plakatus iškabinome stenduose „žuvytėse“.

Tapome ir kultūros srities ge­rosios informacijos skleidėjais - intensyviai dalijamės nuorodo­mis, kur galima rasti ir pasinau­doti išskirtinėmis virtualių kul­tūros paslaugų galimybėmis - koncertais, spektakliais, filmais, parodomis. Dalijamės ir vaizdo įrašais iš kultūros centro video archyvo - praėjusiais mūsų orga­nizuotais koncertais, pasirody­mais.

Šis metas taip pat išnaudoja­mas ir kultūros darbuotojų kva­lifikacijos kėlimui, taip pat pa­sirengimui projektinėms veik­loms po karantino. Intensyviai ieškome partnerių Norvegijoje, su kuriais norime teikti bendrą projektą kultūros plėtros ir kul­tūrinio švietimo srityje.

Tikimės, kad žmonių sąmo­ningumas ir karantino sąlygų lai­kymasis padės įveikti pandemiją ir jai blėstant vis dažniau susi­tiksime gyvai. O dabar noriu pa­linkėti saugoti vieniems kitus, aplankyti mūsų Facebook pasky­rą, kur rasite daug įvairios infor­macijos, o tiems, kas neturi gali­mybės, apsišarvuoti kantrybe ir stiprybe - susitiksime karantinui pasibaigus."

Laikraščio „Zarasų kraštas“ informacija
Parengė Danutė PULOKAITĖ

Nuotraukos Eriko Černovo