Konkursas
Penktadienis, 06 kovas 2020 16:05

 

Konkursas Viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti

Konkursą skelbia: BĮ Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, im. kodas 190217015, Vytauto g. 1a, LT-32130, Zarasai, tel. (8 385) 51667, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Darbo sutarties rūšis: terminuota (0,5 pareigybės)

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymu, koeficientas 4,30–8,03.
Pareigybės lygis – B.

Viešųjų pirkimų specialisto funkcijos:

Organizuoja ir atlieka Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir Centro direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis;

Remdamasis Centro darbuotojų pateikta informacija, rengia, derina, tikslina, teikia tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų atlikti Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas) ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Suvestinė);

Organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus Centro Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo ir Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;

Registruoja Centro pirkimus, su pirkimais susijusius dokumentus (pirkimų paraiškas, tiekėjų apklausos pažymas, Plano bei sutarčių keitimus ir kt.) ir sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;

Atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu, registruoja kiekvieną atliktą viešąjį pirkimą Centro pirkimų registre;

Siekiant užtikrinti Centro vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Centre, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;

Dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe.

 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti socialinių mokslų studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje;

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, dokumentų ir teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą bei Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnybos) veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;

Būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str.);

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai.

 

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis)

Pretendentai privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

Užpildytą pretendento anketą;

Gyvenimo aprašymą;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.

 

Dokumentus pretendentai teikia elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

(VATIS Prašymų teikimo modulį https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices)

iki 2020 m. kovo 19 d.