KONKURSAS
Trečiadienis, 18 Rugsėjis 2019 15:35

Įstaigos pavadinimas: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas bendriems ir ūkio reikalams

Darbo vieta: Vytauto g. 1a, Zarasai

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

 

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turėti fizinių, technologinių, socialinių mokslų studijų srities ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio priežiūros, inžinerijos, elektrotechnikos arba viešųjų pirkimų organizavimo srityje;

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, viešųjų pirkimų įstatymą ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą, asmens duomenų apsaugą;

2.3. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;

2.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

2.5. mokėti vertinti, analizuoti programas-projektus;

2.6. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

2.7. mokėti organizuoti ir planuoti pavaldžių darbuotojų darbą;

2.8. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

2.9. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.10. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas (anglų, rusų, vokiečių, arba prancūzų);

2.11. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

2.12. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

2.13. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.


3. Direktoriaus pavaduotojo bendriems ir ūkio reikalams funkcijos (darbo pobūdis):

Pavaduotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. organizuoja ūkio ir aptarnaujančio Centro personalo veiklą bei kontrolę, tvarko ūkio dalies dokumentaciją, esant būtinumui laikinai eina direktoriaus pareigas;

3.2. užtikrina Centro ūkinį ir techninį aptarnavimą, vertina ūkio darbų rezultatus;

3.3. prižiūri inžinerinių sistemų – elektros tinklų ir apšvietimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų – tvarkingumą, jų techninį stovį, organizuoja gedimų šalinimą ir užtikrina normalias sąlygas Centro darbuotojų veiklai;

3.4. užtikrina Centro aprūpinimą elektra, šiluma, vandeniu ir kt., vykdo bei kontroliuoja jų apskaitą, užtikrina duomenų perdavimą buhalterijai;

3.5. inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Centro poreikiams užtikrinti;

3.6. tvarko įstaigos materialųjį ir nematerialųjį turtą, užtikrina pastatų ir turto apsaugą, analizuoja, sistemina ir kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;

3.7. dalyvauja, sudarant einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas, organizuoja Centro patalpų einamąjį remontą, kontroliuoja ir prižiūri vykdomų remontų, statybos darbų eigą;

3.8. vadovauja Centro pastatų aplinkos apželdinimo, reklamos įrengimo ir kitiems darbams;

3.9. užtikrina transporto priemonių eksploatacijos priežiūrą, kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą pagal galiojančią tvarką, tvarko dokumentaciją;

3.10. organizuoja (numato ir paskirsto darbus, rengia darbo grafikus bei kt.), kontroliuoja ir vertina pavaldaus ūkinio personalo darbą, teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl sau pavaldžių darbuotojų skatinimo bei drausminimo;

3.11. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Centre;

3.12. supažindina pasirašytinai Centro darbuotojus su įvadinėmis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, taip pat saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis darbo vietose, su darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais ir lokaliniais teisės aktais teisės aktų nustatytais atvejais;

3.13. rengia, organizuoja ir tvarko savo veiklos sričių dokumentus, užtikrina jų apskaitą ir pagal norminius aktus paruošia juos perduoti archyvui;

3.14. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus susijusius su Centro vykdoma veikla.

 

Privalumai:

1.  Panašaus darbo patirtis;

2.  Priešgaisrinės saugos pažymėjimas;

3.  Darbų saugos pažymėjimas;

4.  Civilinės saugos pažymėjimas;

5.  Energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);

6. Vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,85.

 

Pretendentai privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti pretendentą apie atitiktį šių nuostatų reikalavimams (Priedas Nr. 1);

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

5. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu reikia);

6. Gyvenimo aprašymą;

7. Užpildytą pretendento anketą (Priedas Nr. 2);

8. Kitus, nustatytų reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus.

 

Dokumentai priimami adresu: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, Vytauto g. 1a, Zarasai nuo 2019 m. rugsėjo 18 d. iki rugsėjo 27 d. 15.00 val. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00)
El. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Pretendentų atrankos būdas: Konkursas susideda iš kelių etapų: testas, praktinė užduotis ir pokalbis žodžiu.

Konkurso data: 2019 m. rugsėjo 30 d., 11.00 val. adresu: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, Vytauto g. 1a, Zarasai, 17 kabinetas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Aurimas Gudas, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; tel. (8 626) 02877.

Pretendento anketa ir prašymas čia